Yleistä

Nurmoo-Seura on aktiivinen kotiseututyötä harjoittava yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1947 saakka. Yhdistyksen tavoitteena on perustamisestaan lähtien ollut nurmolaisuuden korostaminen ja säilyttäminen. Kotiseutuyhdistyksen toiminta-alue käsittää entisen Nurmon kunnan alueen. Kotiseututyön lisäksi yhdistys harjoittaa museo- ja julkaisutoimintaa. Nurmoo-Seura ylläpitää Nurmon museo -nimellä tunnettua talomuseokokonaisuutta, joka sijaitsee seuran omistamalla tontilla Nurmonjoen läheisyydessä. Museoalueella on tällä hetkellä 11 museorakennusta. Rakennusten lisäksi yhdistyksen hallussa on museon esine- ja tekstiilikokoelmat sekä laaja valokuva-arkisto.

Yhdistyksen julkaisutoiminnan helmi on vuodesta 1964 asti ilmestynyt Nurmon joulu -lehti. Lehden tuotolla mahdollistetaan Nurmon museon ylläpito ja kehittäminen. Nurmoo-Seura on Suomen kotiseutuliiton jäsenyhdistys ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Sääntöjensä mukaan Nurmoo-Seura

* osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
* tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
* on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
* suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
* harjoittaa museotoimintaa,
* järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
* järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
* toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja,
* edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
* pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Nurmoo-Seura pitää vuosittain kevät- ja syyskokouksen, johon voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Seuran käytännön toimintaa johtaa johtokunta, jonka erovuoroiset jäsenet valitaan syyskokouksessa. Johtokunnan muodostaa puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokunnan puheenjohtaja, joka toimii samalla myös yhdistyksen puheenjohtajana, valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan yhdistykselle varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.